ویزای اقامت استرالیا برای والدین

این ویزا به والدینی که فرزندشان شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایطی است که در استرالیا اقامت دارد، اجازه میدهد در استرالیا زندگی کنند.
اخذ تأیید این ویزا می تواند تا 13 سال بطول انجامد.
شرایط مورد نیاز:
جهت اخذ این ویزا شما بایستی:
اسپانسر داشته باشید
نیمی از فرزندان شما مقیم دائم استرالیا باشند یا تعداد فرزندان مقیم در استرالیای شما از تعداد فرزندان شما که مقیم دائم کشورهای دیگر می باشند بیشتر باشد
آمادگی انتظار در صف جهت اخذ ویزا را داشته باشید
متقاضیان بایستی تحت اسپانسری فرزند خود قرار گیرند. اسپانسر بایستی دو سال قبل از ثبت درخواست برای این ویزا به صورت قانونی در استرالیا زندگی کرده باشد.
متقاضی زمان درخواست بایستی خارج از استرالیا باشد. شما در شرایطی می توانید از داخل استرالیا نیز درخواست خود را جهت این ویزا اعلام کنید که ویزای موقت شما اجازه درخواست ویزای دیگری را در زمان حضورتان در استرالیا به شما داده باشد. شما در زمان صدور ویزا نیز بایستی خارج از استرالیا باشید.
این ویزا به شما و اعضاء خانواده شما اجازه می دهد که به صورت دائم در استرالیا زندگی کنید. با داشتن این ویزا شما می توانید:
در استرالیا اقامت دائم داشته باشید.
در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید.
از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید.
درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید.
اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید.
تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید.
شما می توانید در درخواست ویزای خود افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:
همسر شما (رسمی یا غیررسمی)
فرزندان شما یا همسرتان
جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پر کرده  و ارسال نمایید.

این ویزا به والدینی که فرزندشان شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایطی است که در استرالیا اقامت دارد، اجازه میدهد تا دو سال در استرالیا زندگی کنند.
شما می توانید به صورت جداگانه جهت ویزای دائم والدین کمک کننده (زیرگروه 143) اقدم کنید تا بتوانید در استرالیا اقامت دائم داشته باشید.

شرایط مورد نیاز:
جهت اخذ این ویزا شما بایستی:

اسپانسر داشته باشید.
نیمی از فرزندان شما مقیم دائم استرالیا باشند یا تعداد فرزندان مقیم در استرالیای شما از تعداد فرزندان شما که مقیم دائم کشورهای دیگر می باشند بیشتر باشد.
آمادگی پرداخت هزینه های بیشتری جهت روند سریعتر اخذ ویزا داشته باشیدویزای شما از نوع موقت است و قابل تمدید یا تجدید نمی باشد. بعد از رسیدن در استرالیا، شما می توانید ظرف 2 سال جهت اخذ ویزای والدین کمک کننده دائم (زیرگروه 143) اقدم کنید.
متقاضیان بایستی تحت اسپانسری فرزند خود قرار گیرند. اسپانسر بایستی دو سال قبل از ثبت درخواست برای این ویزا به صورت قانونی در استرالیا زندگی کرده باشد.
متقاضی زمان درخواست بایستی خارج از استرالیا باشد. شما در شرایطی می توانید از داخل استرالیا نیز درخواست خود را جهت این ویزا اعلام کنید که ویزای موقت شما اجازه درخواست ویزای دیگری را در زمان حضورتان در استرالیا به شما داده باشد. شما در زمان صدور ویزا نیز بایستی خارج از استرالیا باشید.
با داشتن این ویزا شما و اعضاء خانواده تان می توانید:
تا دو سال در استرالیا اقامت داشته باشید.
در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید.
• از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید.
شما می توانید در درخواست ویزای خود افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:
همسر شما (رسمی یا غیررسمی)
فرزندان شما یا همسرتان
دیگر خویشاوندان وابسته ویزای موقت والدین کمک کننده (زیرگروه 173)
این ویزا به والدینی که فرزندشان شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایطی است که در استرالیا اقامت دارد، اجازه میدهد تا دو سال در استرالیا زندگی کنند.
شما می توانید به صورت جداگانه جهت ویزای دائم والدین کمک کننده (زیرگروه 143) اقدم کنید تا بتوانید در استرالیا اقامت دائم داشته باشید.

شرایط مورد نیاز:
جهت اخذ این ویزا شما بایستی:

اسپانسر داشته باشید.
نیمی از فرزندان شما مقیم دائم استرالیا باشند یا تعداد فرزندان مقیم در استرالیای شما از تعداد فرزندان شما که مقیم دائم کشورهای دیگر می باشند بیشتر باشد.
آمادگی پرداخت هزینه های بیشتری جهت روند سریعتر اخذ ویزا داشته باشید
ویزای شما از نوع موقت است و قابل تمدید یا تجدید نمی باشد. بعد از رسیدن در استرالیا، شما می توانید ظرف 2 سال جهت اخذ ویزای والدین کمک کننده دائم (زیرگروه 143) اقدم کنید.
متقاضیان بایستی تحت اسپانسری فرزند خود قرار گیرند. اسپانسر بایستی دو سال قبل از ثبت درخواست برای این ویزا به صورت قانونی در استرالیا زندگی کرده باشد.
متقاضی زمان درخواست بایستی خارج از استرالیا باشد. شما در شرایطی می توانید از داخل استرالیا نیز درخواست خود را جهت این ویزا اعلام کنید که ویزای موقت شما اجازه درخواست ویزای دیگری را در زمان حضورتان در استرالیا به شما داده باشد. شما در زمان صدور ویزا نیز بایستی خارج از استرالیا باشید.

با داشتن این ویزا شما و اعضاء خانواده تان می توانید:
تا دو سال در استرالیا اقامت داشته باشید.
در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید.
از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید.
شما می توانید در درخواست ویزای خود افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:
همسر شما (رسمی یا غیررسمی)
فرزندان شما یا همسرتان
دیگر خویشاوندان وابسته
جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

این ویزا به والدینی که فرزندشان شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایطی است که در استرالیا اقامت دارد، اجازه میدهد در استرالیا زندگی کنند.

شرایط مورد نیاز:جهت اخذ این ویزا شما بایستی:
اسپانسر داشته باشید
دارای ویزای موقت والدین کمک کننده (زیرگروه 173) باشید
نیمی از فرزندان شما مقیم دائم استرالیا باشند یا تعداد فرزندان مقیم در استرالیای شما از تعداد فرزندان شما که مقیم دائم کشورهای دیگر می باشند بیشتر باشد
آمادگی پرداخت هزینه های بیشتری جهت روند سریعتر اخذ ویزا داشته باشید
متقاضیان بایستی تحت اسپانسری فرزند خود قرار گیرند. اسپانسر بایستی دو سال قبل از ثبت درخواست برای این ویزا به صورت قانونی در استرالیا زندگی کرده باشد.
متقاضی زمان درخواست میتواند داخل یا خارج از استرالیا باشد. شما در شرایطی می توانید از داخل استرالیا درخواست خود را جهت این ویزا اعلام کنید که ویزای موقت شما اجازه درخواست ویزای دیگری را در زمان حضورتان در استرالیا به شما داده باشد.

این ویزا به شما و اعضاء خانواده شما اجازه می دهد که به صورت دائم در استرالیا زندگی کنید. با داشتن این ویزا شما می توانید:

در استرالیا اقامت دائم داشته باشید
استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید
از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید
درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید
شما می توانید در درخواست ویزای خود، افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:
همسر شما (رسمی یا غیررسمی)
فرزندان شما یا همسرتان
دیگر خویشاوندان وابسته
جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.