ویزای استرالیا از طریق سرمایه گذاری

این ویزا برای افرادی است که قصد دارند در استرالیا کسب و کار جدید راه اندازی کنند یا کسب و کار موجودی را در استرالیا مدیریت کنند، یا در یکی از ایالتها یا مناطق استرالیا سرمایه گذاری کنند. شما بایستی از طریق سیستم گزینش مهارت (SkillSelect) ابراز علاقه مندی نموده و قبل از دعوت شدن جهت اقدام برای این ویزا موفق به اخذ اسپانسری یکی از ایالات یا مناطق استرالیا گردیده باشید.

شرایط مورد نیاز
:شما بایستی:
موفق به اخذ اسپانسری یکی از ایالات یا مناطق استرالیا گردیده و جهت اقدام برای این ویزا دعوتنامه دریافت کنید
دارای کسب و کار یا سابقه سرمایه گذاری موفق باشید
دارای سرمایه و دارایی شخصی و تجاری کافی باشید
این ویزا در سه حالت قابل اقدام است:
از طریق نوآوری در کسب و کار: برای افرادی که در کسب و کاری مهارت لازم را داشته و قصد راه اندازی و توسعه و مدیریت کسب و کار جدید یا موجودی در استرالیا را دارند.
o شما باید زیر 55 سال داشته باشید (موارد استثناء هم می تواند وجود داشته باشد)
o مجموع امتیازات شما به 65 برسد
o در دو سال از چهار سال قبل از اقدام به اخذ ویزا، مالکیت کسب و کارتان در هر سال دارای حداقل گردشی به میزان 500 هزار دلار استرالیا باشد
o دارای مالکیت 51 درصد از کسب و کار اصلی در صورتی که گردش مالی سالیانه کمتر از 400 هزار دلار استرالیا باشد، یا دارای مالکیت 30 درصد از کسب و کار در صورتی که گردش مالی سالیانه بیشتر از 400 هزار دلار استرالیا باشد، یا دارای مالکیت 10 درصد از یک شرکت سهامی عام باشید
o دارای سابقه موفقی در آن کسب و کار باشید
o دارای تمایل واقعی جهت ادامه مالکیت و مدیریت یک کسب و کار در استرالیا باشید
o زمان اخذ دعوتنامه، مجموع دارایی خالص شما و همسرتان که بایستی به استرالیا انتقال یابد به حداقل 800 هزار دلار استرالیا برسد
از طریق سرمایه گذاری: برای افرادی که تمایل به سرمایه گذاری حداقل 1.5 میلیون دلار (تقریباً 4 میلیارد تومان) جهت انجام کسب و کار و سرمایه گذاری در یکی از ایالت ها یا مناطق استرالیا را دارند. شما باید زیر 55 سال داشته باشید (موارد استثناء هم می تواند وجود داشته باشد)o
o مجموع امتیازات شما به 65 برسد
o توانایی مدیریتی بسیار بالایی در زمینه سرمایه گذاری داشته باشید
o دارای حداقل سه سال سابقه مدیریتی مستقیم یک یا چند کسب و کار و سرمایه گذاری باشید
o دارای سابقه موفقی در کسب و کار یا سرمایه گذاری باشید
o بعد از رشد سرمایه گذاری تمایل واقعی جهت ادامه کسب و کار و سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشید
o تمایل واقعی جهت اقامت در ایالت یا منطقه ای که در آن سرمایه گذاری کرده اید را به مدت حداقل دو سال داشته باشید
o دارای مالکیت 10 درصد از سود کسب و کار در یک سال از پنج سال مالی قبل از دریافت دعوتنامه باشید، یا حداقل 1.5 میلیون دلار استرالیا را در یک سال از پنج سال مالی قبل از دریافت دعوتنامه باشید سرمایه گذاری کرده باشید
o در دو سال قبل از دریافت دعوتنامه جهت اخذ ویزا، مجموع دارایی های خالص شخصی، سرمایه گذاری و کسب و کار شما به حداقل 2.5 میلیون دلار استرالیا برسد و قابل انتقال به استرالیا باشدo انجام سرمایه گذاری حداقل 1.5 میلیون دلار oاسترالیا در یک ایالت یا منطقه بمدت چهار سال از تاریخ اخذ اسپانسری ایالتی

از طریق سرمایه گذاری ویژه: برای افرادی که تمایل به سرمایه گذاری حداقل 5 میلیون دلار (تقریباً 13 میلیارد تومان) در سرمایه گذاری های عمده استرالیا را تا چهار سال داشته و قصد انجام کسب و کار و سرمایه گذاری در استرالیا را دارند. شما بایستی متعهد شوید که بعد از رشد سرمایه خود سرمایه گذاری خود در استرالیا را ادامه می دهید. شما همچنین بایستی حداقل 160 روز در چهار سال مدت ویزای خود در استرالیا زندگی کنید.
اخذ این ویزا قدم اول جهت اخذ ویزای دائم سرمایه گذاری و نوآوری در کسب وکار (زیرگروه 888) محسوب می شود.

با داشتن این ویزا شما می توانید:
جهت سرمایه گذاری یا راه اندازی و توسعه و مدیریت کسب و کار جدید یا موجودی در استرالیا، جهت سرمایه گذاری در یکی از ایالت ها یا مناطق استرالیا، و یا جهت سرمایه گذاری های عمده استرالیا اقدام نمایید
در طول مدت ویزای خود به و از استرالیا سفر کنید
اعضای خانواده خود را همراهتان به استرالیا بیاورید
جهت ویزای دائم سرمایه گذاری و نوآوری در کسب وکار (زیرگروه 888) اقدام نمایید
جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

توسط این ویزا شما می توانید:
به مدیریت یا مالکیت کسب و کار (تجارت) خود در استرالیا (از طریق نوآوری در کسب و کار) و به سرمایه گذاری خود در استرالیا (از طریق سرمایه گذاری و سرمایه گذاری ویژه) ادامه دهید.
بعد از اخذ ویزای موقت سرمایه گذاری و نوآوری در کسب و کار (زیر گروه 188) و برآوردن تمامی شرایط این ویزای موقت میتوان این ویزا را به ویزای دائم (زیر گروه 888) تبدیل کرد. جهت اخذ این ویزا نیاز به ثبت ابراز علاقه مندی (EOI) و دریافت دعوتنامه نیستید.
شرایط مورد نیاز:شما بایستی

دارای ویزای موقت سرمایه گذاری و نوآوری در کسب و کار (زیر گروه 188) باشید
برآوردن تمامی شرایط ویزای موقت
مورد حمایت (اسپانسری) یک ایالت/منطقه قرار گیرید
این ویزا یک ویزای دائم است و با داشتن این ویزا شما و خانواده تان می توانید:
به صورت نامحدود در استرالیا اقامت داشته باشید
در استرالیا مشغول به کار و تحصیل شوید
از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید
درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید
از طریق نوآوری در کسب و کار:
شما بایستی داخل استرالیا بوده و در یک سال از دو سال گذشته یکی از ویزاهای ذیل را داشته باشید:
ویزای موقت سرمایه گذاری و نوآوری در کسب و کار (زیر گروه 188)
ویزای طبقه ویژه (زیر گروه 444)
ویزای اقامت بلند مدت تجاری (زیر گروه 457)
و دارای شرایط مالی مربوطه بوده و توانسته اید کارگران استرالیایی را به استخدام خود در آورید.
شما همچنین بایستی بتوانید نشان دهید که شما و همسرتان به صورت پیوسته درگیر تجارت و کسب و کار بوده اید به این صورت که:
قبل از اقدام به اخذ ویزا، مالکیت و مدیریت مستقیم و پیوسته کسب و کاری در استرالیا را داشته باشید که در هر سال دارای حداقل گردشی به میزان 300 هزار دلار استرالیا باشد
یک سال قبل از اقدام به اخذ ویزا دارای مالکیت 51 درصد از کسب و کار اصلی در استرالیا بصورتی که گردش مالی سالیانه کمتر از 400 هزار دلار استرالیا باشید، یا دارای مالکیت 30 درصد از کسب و کار در صورتی که گردش مالی سالیانه بیشتر از 400 هزار دلار استرالیا باشید، یا دارای مالکیت 10 درصد از یک شرکت سهامی عام باشید
برای هر کسب و کار خود یک شماره تجاری در استرالیا گرفته باشید
اظهارنامه فعالیتهای تجاری خود در دو سال گذشته را به اداره مالیات استرالیا ارائه داده باشید.
مالکیت کسب و کارتان را از فردی که متقاضی یا دارنده یکی از ویزاهای دائم سرمایه گذاری و نوآوری در کسب و کار (زیرگروه 888) یا ویزای مهارتی کسب و کار (زیر گروه های 890، 891، 892 یا 893) باشد، اخذ نکرده باشید، مگر اینکه شما و آن شخص سهام مشترکی در کسب و کار بمدت حداقل یک سال قبل از اعلام درخواست ویزای خود داشته باشید.
همچنین باید نشان دهید حداقل دارای یکی از شرایط زیر هستید:
در سال گذشته ارزش خالص دارایی حاصل از کسب و کار اصلی شما (یا هر دو کسب و کار اصلی شما) در استرالیا حداقل 200 هزار دلار استرالیا بوده است
در سال گذشته ارزش خالص دارایی شما و دارایی حاصل از کسب و کار شما (یا هر دو کسب و کار اصلی شما) در استرالیا حداقل 600 هزار دلار استرالیا بوده است.
در سال گذشته حداقل دو نفر (شهروند استرالیا، مقیم دائم یا دارنده پاسپورت نیوزیلندی، بغیر از اعضای خانواده خود) را به صورت تمام وقت در کسب وکار خود یا همسر خود بکارگمارده باشید.
از طریق سرمایه گذاری:
جهت اخذ این ویزا شما بایستی در حداقل 2 سال از 4 سال قبل از اعلام درخواست بواسطه ویزای موقت خود در استرالیا بوده باشید. بعلاوه شما (یا بهمراه همسرتان) بایستی:
بمدت حداقل 4 سال در ایالت یا منطقه ای از استرالیا سرمایه گذاری مشخصی کرده باشید
سوابق خوبی از رعایت قوانین استرالیایی در رابطه با مالیات، روابط کاری و کلا قوانین مرتبط با کسب و کارتان داشته باشید
درگیر فعالیتها تجاری و سرمایه گذاری های غیر قابل قبول نبوده باشید
تعهد حقیقی جهت ادامه کسب و کار یا سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشید.
از طریق سرمایه گذاری ویژه:
جهت اخذ این نوع ویزا شما بایستی زمان اعلام درخواست ویزا دارای ویزای موقت سرمایه گذاری ویژه (زیر گروه 188) باشید و بسته به نوع ویزای خود به مدت های مشخصی در استرالیا بوده باشید

سرمایه گذاری ویژه – 160 روز در 4 سال گذشته
تمدیدی سرمایه گذاری ویژه (یک بار تمدید) – 240 روز در 6 سال گذشته
تمدیدی سرمایه گذاری ویژه (دو بار تمدید) – 320 روز در 8 سال گذشته
بعلاوه شما (یا بهمراه همسرتان) بایستی:
بواسطه ویزای موقت زیر گروه 188 خود بمدت حداقل 4 سال سرمایه گذاری خود را ادامه داده باشید
سوابق خوبی از رعایت قوانین استرالیایی در رابطه با مالیات، روابط کاری و کلا قوانین مرتبط با کسب و کارتان داشته باشید
درگیر فعالیتها تجاری و سرمایه گذاری های غیر قابل قبول نبوده باشید
تحت قالب یک شرکت خصوصی استرالیایی که در آن سرمایه گذاری مستقیم داشته اید، کسب و کار شایسته ای را اداره کرده باشید
تعهد حقیقی جهت ادامه کسب و کار یا سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

این ویزا یک ویزای اقامت دائم محسوب می شود. با داشتن این ویزا شما می توانید تا 5 سال به و از استرالیا سفر کنید. این ویزا جهت افرادی است که در استرالیا صاحب کسب و کار (تجارت) می باشند یا مدیریت یک کسب و کار (تجارت) را به عهده دارند.

شرایط مورد نیاز:
• داشتن یکی از ویزایهای موقت ذیل:
o ویزای موقت صاحبان کسب و کار (زیرگروه 160)
o ویزای موقت مدیران ارشد (زیرگروه 161)
o ویزای موقت سرمایه گذاری (زیرگروه 162)
o ویزای موقت صاحبان کسب و کار دارای اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 163)
o ویزای موقت مدیران ارشد دارای اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 164)
o ویزای موقت سرمایه گذاری دارای اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 165)
با داشتن یکی از ویزاهای فوق حداقل 12 ماه در دو سال گذشته در استرالیا زندگی کرده باشید
تعهد حقیقی جهت ادامه کسب و کار یا سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشید.
مدیریت کسب و کار در دو سال گذشته قبل از اعلام درخواست ویزا
شرایط مورد نیاز تجاری:

شما بایستی تا دو کسب و کار را در استرالیا به صورت مستقیم و مستمر در دو سال گذشته مدیریت کرده باشید.
داشتن مالکیت تجاری :
o مالکیت 51 درصد از کسب و کار در صورتی که گردش مالی سالیانه کمتر از 400 هزار دلار استرالیا باشد.
o مالکیت 30 درصد از کسب و کار در صورتی که گردش مالی سالیانه بیشتر از 400 هزار دلار استرالیا باشد.
o مالکیت 10 درصد از یک شرکت دارای سهامی عام
o مالکیت 10 درصد از کسب و کار اصلی شما در استرالیا در صورتی که قبل از آوریل 2010 خریداری شده باشد
در سال گذشته کسب و کار اصلی شما (یا هر دو کسب و کار اصلی شما) دارای گردش مالی حداقل 300 هزار دلار استرالیا بوده است
در سال گذشته ارزش خالص دارایی شما (یا مجموع دارایی شما و همسرتان) در کسب و کار اصلی شما (یا هر دو کسب و کار اصلی شما) در استرالیا حداقل 100 هزار دلار استرالیا بوده است. و ارزش خالص دارایی های شخصی و تجاری شما در استرالیا به حداقل 250 هزار دلار استرالیا رسیده باشد.
در سال گذشته حداقل دو نفر (شهروند استرالیا، مقیم دائم یا دارنده پاسپورت نیوزیلندی، بغیر از اعضای خانواده خود) را به صورت تمام وقت در کسب وکار خود یا همسر خود بکارگمارده باشید.
این ویزا یک ویزای دائم است و با داشتن این ویزا شما و خانواده تان می توانید:
به صورت نامحدود در استرالیا اقامت داشته باشید
در استرالیا مشغول به کار و تحصیل شوید
از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید
درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید
جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

این ویزا یک ویزای اقامت دائم محسوب می شود. با داشتن این ویزا شما می توانید تا 5 سال به و از استرالیا سفر کنید. در صورتی که شما و شریک زندگیتان با هم بمدت 4 سال در استرالیا سرمایه گذاری کرده باشید می توانید توسط این ویزا در آنجا زندگی کنید. اعضاء خانواده شما در صورتی که شما موفق به اخذ این ویزا شده باشید می توانند از طریق این ویزا اقدام کنند. این ویزا به عنوان مرحله دوم ویزای موقت سرمایه گذاری (زیرگروه 162) محسوب می شود.

شرایط مورد نیاز:
داشتن ویزای موقت سرمایه گذاری (زیرگروه 162)
حداقل 2 سال در چهار سال گذشته قبل از اعلام درخواست جهت این ویزا در استرالیا اقامت داشته باشید
داشتن شرایط تجاری: انجام سرمایه گذاری به ارزش 1.5 میلیون دلار استرالیا به مدت 4 سال
این ویزا یک ویزای دائم است و با داشتن این ویزا شما و خانواده تان می توانید:
به صورت نامحدود در استرالیا اقامت داشته باشید
در استرالیا مشغول به کار و تحصیل شوید
از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید
درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید
ویزای صاحبان کسب و کار از طریق اخذ اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 892)
این ویزا یک ویزای اقامت دائم محسوب می شود. با داشتن این ویزا شما می توانید تا 5 سال در استرالیا اقامت داشته باشید. این ویزا برای افرادی است که صاحب یک کسب و کار جدید یا موجود می باشند و توسط یک ایالت یا منطقه حمایت (اسپانسر) می شوند. شما در صورتی می توانید جهت اخذ این ویزا اقدام کنید که دارای یک ویزای موقت کسب و کار باشید.

شرایط مورد نیاز:
داشتن یکی از ویزایهای موقت ذیل:
o ویزای موقت صاحبان کسب و کار (زیرگروه 160)
o ویزای موقت مدیران ارشد (زیرگروه 161)
o ویزای موقت سرمایه گذاری (زیرگروه 162)
o ویزای موقت صاحبان کسب و کار دارای اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 163)
o ویزای موقت مدیران ارشد دارای اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 164)
o ویزای موقت سرمایه گذاری دارای اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 165)
داشتن اسپانسر ایالتی/منطقه ای
با داشتن یکی از ویزاهای فوق حداقل 12 ماه در دو سال گذشته در استرالیا زندگی کرده باشید
تعهد حقیقی جهت ادامه کسب و کار یا سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشید.
این ویزا یک ویزای دائم است و با داشتن این ویزا شما و خانواده تان می توانید:
به صورت نامحدود در استرالیا اقامت داشته باشید
در استرالیا مشغول به کار و تحصیل شوید
از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید
درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید
شرایط مورد نیاز تجاری:
داشتن فعالیت تجاری : شما بایستی تا دو کسب و کار را در استرالیا به صورت مستقیم و مستمر در دو سال گذشته مدیریت کرده باشید. شما بایستی اظهارنامه فعالیتهای تجاری خود در دو سال گذشته را به اداره مالیات استرالیا ارائه داده باشید.

داشتن مالکیت تجاری :
o مالکیت 51 درصد از کسب و کار در صورتی که گردش مالی سالیانه کمتر از 400 هزار دلار استرالیا باشد.
o مالکیت 31 درصد از کسب و کار در صورتی که گردش مالی سالیانه بیشتر از 400 هزار دلار استرالیا باشد.
o مالکیت 10 درصد از یک شرکت دارای سهامی عام
o مالکیت 10 درصد از کسب و کار اصلی شما در استرالیا در صورتی که قبل از آوریل 2010 خریداری شده باشد
داشتن دارایی و کارمندان: داشتن حداقل دو شرط از شرایط ذیل:
o دارایی خالص کسب و کار: در 12 ماه قبل از اعلام درخواست ویزا، ارزش خالص دارایی های شما در کسب و کار اصلی تان در استرالیا به حداقل 75 هزار دلار استرالیا برسد
o دارایی خالص شخصی و کسب و کار: در 12 ماه قبل از اعلام درخواست ویزا، ارزش خالص دارایی های شخصی و کسب و کار شما در استرالیا به حداقل 250 هزار دلار استرالیا برسد
o استخدام: در 12 ماه قبل از اعلام درخواست ویزا، حداقل یک نفر (شهروند استرالیا، مقیم دائم یا دارنده پاسپورت نیوزیلندی، بغیر از اعضای خانواده خود) را به صورت تمام وقت در کسب وکار خود یا همسر خود بکارگمارده باشید
گردش معاملات تجاری: شما بایستی نشان دهید که کسب و کار اصلی شما یا هر دو کسب و کار شما باهم در 12 ماه گذشته دارای گردش مالی حداقل 200 هزار دلار استرالیا باشد. یا اینکه تمامی شرایط ذیل را داشته باشید:
o از شرایط بالا حداقل دو مورد را داشته باشید
o ایالت مربوطه شرایط استثنایی را مطرح کرده باشد
o کسب و کار شما و محل اقامت شما در مناطق کم جمعیت باشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

این ویزا یک ویزای اقامت دائم محسوب می شود. با داشتن این ویزا شما می توانید تا 5 سال به و از استرالیا سفر کنید. این ویزا برای افرادی است که توسط یک ایالت یا منطقه حمایت (اسپانسر) می شوند و در استرالیا برای 4 سال سرمایه گذاری کرده باشند. شما تنها در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که ویزای موقت سرمایه گذاری از طریق اخذ اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 165) داشته باشید.

شرایط مورد نیاز:
داشتن ویزای موقت سرمایه گذاری از طریق اخذ اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 165)
انجام سرمایه گذاری به ارزش 750 هزار دلار استرالیا (2 میلیارد تومان) در استرالیا در مدت 4 سال
با داشتن این ویزا شما و خانواده تان می توانید:
به صورت نامحدود در استرالیا اقامت داشته باشید
در استرالیا مشغول به کار و تحصیل شوید
از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید
درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید
اعضاء خانواده شما نیز تنها در صورتی می توانند از این ویزا استفاده کنند که شما ویزای موقت سرمایه گذاری از طریق اخذ حمایت (اسپانسری) ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 165) به نام خود داشته باشید.
شرایط مورد نیاز تجاری:
شما یا شریک زندگی شما با هم بایستی:

دارایی خود به ارزش 750 هزار دلار استرالیا (2 میلیارد تومان) را به نام خود یا شریک زندگیتان به مدت 4 سال متمادی جهت اخذ ویزای موقت سرمایه گذاری از طریق اخذ حمایت (اسپانسری) ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 165) سرمایه گذاری کنید
تعهد حقیقی جهت ادامه کسب و کار یا سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.