اقامت استرالیا برای فرزندان

این ویزا به فرزندی که خارج از استرالیا اجازه می دهد به استرالیا آمده و با والدین خود زندگی کنند.
این ویزا برای فرزندانی است که:

خارج از استرالیا باشند.
توسط والدین واجد شرایط خود حمایت (اسپانسر) شوند.
این ویزا به والدین واجد شرایط اجازه می دهد حامی (اسپانسر) فرزندان خود شوند تا فرزندانشان بتوانند به صورت نامحدود در استرالیا زندگی کنند. والدین می توانند از جانب فرزندان زیر 18 سال جهت این ویزا اقدام کنند.

والدینی واجد شرایط هستند که:
شهروند استرالیا باشند.
دارنده ویزای اقامت دائم استرالیا باشند.
شهروند واجد شرایط نیوزیلند باشند.
فرزند در زمان درخواست و زمان اخذ ویزا بایستی خارج از استرالیا باشد.
این ویزا از نوع اقامت دائم است و به فرزند اجازه می دهد:
به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا به صورت نامحدود اقامت داشته باشد.
در استرالیا مشغول کار و تحصیل شود.
از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کند.
درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کند.
اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شود.
تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کند.
شما می توانید در درخواست ویزای خود افراد خانواده وابسته به فرزند را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید در صورتی که آنها منسوب به فرزندتان باشند:

فرزندان وابسته به او
دیگر خویشاوندان وابسته

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

این ویزا به فرزندی که خارج از استرالیا اجازه می دهد به استرالیا آمده و با والدینی که او را به فرزندخواندگی خود پذیرفتند زندگی کند.
این ویزا برای فرزندانی است که:

خارج از استرالیا باشند.
زیر 18 سال باشند.
به فرزندخواندگی در آمده اند یا در روند فرزندخواندگی باشند.
توسط والدینی که او را به فرزندخواندگی خود پذیرفته اند حمایت (اسپانسر) شوند.
والدینی که فرزند را به فرزندخواندگی خود پذیرفته اند حامی (اسپانسر) او می شوند و می توانند از جانب او جهت اخذ این ویزا اقدام کنند:

والدینی که فرزند را به فرزندخواندگی خود می پذیرند بایستی:
شهروند استرالیا باشند.
دارنده ویزای اقامت دائم استرالیا باشند.
شهروند واجد شرایط نیوزیلند باشند.
این ویزا از نوع اقامت دائم است و به فرزند اجازه می دهد:
به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا به صورت نامحدود اقامت داشته باشد.
در استرالیا مشغول کار و تحصیل شود.
از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کند.
درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کند.
اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شود.
تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کند.
در صورتی که فرزندخواندگی از طریق سازمانی در ایالت یا منطقه ای انجام شود، شما می توانید قبل از نهایی شدن فرزندخواندگی درخواست خود را جهت اخذ این ویزا اعلام نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

این ویزا به فرزند اجازه می دهد به صورت دائم به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا با خویشاندان حامی (اسپانسر) خود زندگی کنند.

شرایط مورد نیاز:
فرزندانی می توانند جهت اخذ این ویزا اقدام کنند که:

خارج از استرالیا باشند.
یتیم باشند یا والدین آنها قادر به مراقبت از آنها نباشند.
زیر 18 سال باشند.
توسط خویشاوند خود که شهروند استرالیا، مقیم دائم یا شهروند نیوزیلند واجد شرایط حمایت (اسپانسر) شوند.
مجرد باشند.
خویشاوند حامی (اسپانسر) می تواند از جانب فرزندی که در زمان درخواست و زمان اخذ ویزا بایستی خارج از استرالیا باشد، جهت اخذ این ویزا اقدام کند. خویشاوند حامی (اسپانسر) بایستی شرایط مورد نیاز جهت اخذ سرپرستی را داشته باشد.

این ویزا از نوع اقامت دائم است و به شما و اعضاء خانواده شما که موفق به اخذ این ویزا شده اند اجازه می دهد:
به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا به صورت نامحدود اقامت داشته باشد.
در استرالیا مشغول کار و تحصیل شود.
از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کند.
درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کند.
اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شود.
تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کند.
شما می توانید در درخواست ویزای خود افراد وابسته به فرزند را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید در صورتی که آنها منسوب به فرزندتان باشند:
فرزندان وابسته به او
دیگر خویشاوندان وابسته

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

این ویزا از نوع اقامت موقت است :

به فرزند اجازه می دهد به استرالیا عزیمت کرده و تا زمانیکه ویزای دائم شریک والدینش صادر شود در آنجا اقامت داشته باشد
و اخذ آن الزامی است در صورتی که قرار باشد بعد ازاعطای ویزای موقت به والدین، فرزند به ویزای دائم شریک زندگی اضافه شود
شرایط مورد نیاز:
فرزندانی می توانند جهت اخذ این ویزا اقدام کنند که:

والدین آنها دارای ویزای موقت شریک زندگی (زیرگروه 309 یا 820) یا ویزای فرزند وابسته (زیرگروه 445) باشند.
توسط همان شخصی که حامی (اسپانسر) والدین شان شده حمایت (اسپانسر) شوند.
مجرد باشند.
زیر 18 سال باشند یا دارای یکی از شرایط زیر باشند:

در زمان اعلام درخواست جهت این ویزا فرزند می تواند داخل یا خارج از استرالیا باشد.

این ویزا به فرزند اجازه می دهد:
به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا تا زمانیکه ویزای دائم شریک والدینش صادر شود در آنجا اقامت داشته باشد.
در استرالیا مشغول کار و تحصیل شود.
از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کند.
تا زمانیکه ویزای موقت دارای اعتبار باشد از و به استرالیا سفر کند ودر آنجا اقامت داشته باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

Information

بیشتر