اقامت استرالیا از طریق مهارت شغلی

این ویزا برای افراد دارای تخصصی است که امتیاز لازم را کسب کرده و از اسپانسری کارفرما یا اعضاء خانواده یا ایالت ها/مناطق استرالیا استفاده نکرده اند. بواسطه این ویزا شما می توانید به عنوان مقیم دائم در استرالیا مشغول به کار و زندگی شوید.

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که دعوتنامه خود را از سیستم ابراز علاقه مندی جهت مهاجرت به استرالیا (EOI) اخذ کرده باشید. شما بایستی:

یکی از مشاغل موجود در لیست مشاغل مبتنی بر تخصص استرالیا را انتخاب کرده باشید
ارزیابی تخصص مثبت خود را در شغل انتخابی خود کسب کرده باشید
سن شما کمتر از 45سال باشد
بر اساس فاکتورهای امتیازی ، امتیاز مشخص شده در دعوتنامه خود را کسب کرده باشید
کسب حداقل نمره 6 و یا معادل آن در هر مهارت در آزمون های IELELS-OET-PTE-CAE-TOEFL

ویزای مبتنی بر مهارت (تخصص) (زیرگروه 189) به شما و اعضاء خانواده شما اجازه می دهد که به صورت دائم در استرالیا زندگی کنید: با داشتن این ویزا شما می توانید:
در استرالیا اقامت دائم داشته باشید
در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید
از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید
درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

این ویزا برای افراد دارای تخصصی است که امتیاز لازم را کسب کرده و از اسپانسری ایالتی استفاده می کنند. بواسطه این ویزا شما می توانید به عنوان مقیم دائم در استرالیا مشغول به کار و زندگی شوید.

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که دعوتنامه خود را از سیستم ابراز علاقه مندی جهت مهاجرت به استرالیا (EOI) اخذ کرده باشید. شما بایستی:

یکی از مشاغل موجود در لیست مشاغل مبتنی بر تخصص استرالیا را انتخاب کرده باشید
ارزیابی تخصص مثبت خود را در شغل انتخابی خود کسب کرده باشید
سن شما کمتر از 45سال باشد
بر اساس فاکتورهای امتیازی ، امتیاز مشخص شده در دعوتنامه خود را کسب کرده باشید
کسب حداقل 6 در هر مهارت آزمون
اسپانسری (حمایت) یکی از ایالت ها یا مناطق استرالیا را کسب کرده باشید

این ویزا به شما و اعضاء خانواده شما اجازه می دهد که به صورت دائم در استرالیا زندگی کنید: با داشتن این ویزا شما می توانید:
در استرالیا اقامت دائم داشته باشید
در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید
از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید
درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

با داشتن این ویزا افراد دارای تخصص میتوانند در مناطق خاص استرالیا تا 4 سال مشغول به کار و زندگی شوند.

از طریق اخذ دعوتنامه : با ثبت ابراز علاقه مندی خود (EOI) جهت این ویزا و اخذ دعوتنامه جهت اقدام برای این ویزا به عنوان فرد دارای تخصص بواسطه حمایت (اسپانسری) یکی از ایالتهای استرالیا یا حمایت (اسپانسری) یکی از خویشاوندان واجد شرایط که در یکی از مناطق خاص استرالیا زندگی می کند.
شما بایستی:
o یکی از مشاغل موجود در لیست مشاغل مبتنی بر تخصص استرالیا را انتخاب کرده باشید
o ارزیابی تخصص مثبت خود را در شغل انتخابی خود کسب کرده باشید
o سن شما کمتر از 45 سال باشد
o بر اساس فاکتورهای امتیازی ، امتیاز مشخص شده در دعوتنامه خود را کسب کرده باشید
o کسب حداقل نمره 6 در هر مهارت آزمون
از طریق تمدید اقامت: با داشتن ویزای موقت 475، 487، 495، یا 496 به مدت حداقل دوسال اقدام به تمدید اقامت خود در استرالیا کنید
شما یکی از اعضای خانواده شخصی هستید که خود دارای این ویزا (زیر گروه 489) یا ویزای موقت زیر گروه 475، 487، 495، یا 496 می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

این ویزا از نوع ویزای دائم است و مربوط به افرادی میشود که در مناطق خاصی از استرالیا کار و زندگی کرده اند.

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:

حداقل دو سال در یکی از مناطق خاص استرالیا زندگی کرده باشید
12 ماه به کار تمام وقت در در یکی از مناطق خاص استرالیا مشغول بوده باشید
دارای ویزای موقت متخصصین در مناطق خاص (زیر گروه 489)، ویزای متخصصین در مناطق خاص (زیر گروه های 475 و 487)، ویزای مبتنی بر مهارت (زیر گروه 495)، یا ویزای متخصصین در مناطق مشخص (زیر گروه 496) باشید
شما زمان اقدام جهت این ویزا و زمان اخذ آن بایستی داخل استرالیا باشید.
این ویزا به شما و اعضاء خانواده شما اجازه می دهد که به صورت دائم در استرالیا زندگی کنید: با داشتن این ویزا شما می توانید:
در استرالیا اقامت دائم داشته باشید
در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید
از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید
درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

این ویزا از نوع ویزای موقت است و با داشتن این ویزا افرادی که به تازگی از دانشگاههای مشخص شده ای فارغ التحصیل شده اند می توانند تا 18 ماه مشغول به کار در زمینه تخصصی خود شوند.

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:

سن شما کمتر از 31 سال باشد
و در یک رشته مهندسی از یکی از دانشگاههای مشخص شده در دو سال گذشته فارغ التحصیل شده باشید.
شما زمان اقدام جهت این ویزا و زمان اخذ آن بایستی خارج از استرالیا باشید مگر اینکه شما شهروند نیوزیلندی و دارنده ویزای طبقه ویژه (زیرگروه 444) باشید. شما زمان حضورتان در استرالیا می توانید:
به سفر کردن بپردازید
مشغول کار شوید
جهت تحصیلات حرفه ای بیشتر ثبت نام کنید
به ارتقاء مهارت زبان انگلیسی خود بپردازید
دانشگاههای تایید شده در ایران جهت این ویزا:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.