ویزای توریستی استرالیا

این ویزا به صورت موقت است و بواسطه این ویزا شما می توانید به عنوان یک بازدید کننده یا جهت کسب و کار و اقامت کوتاه تا 3، 6 یا 12 ماه به استرالیا آمده و از آن دیدن کنید.
شرایط مورد نیاز:
شما درصورتی می توانید موفق به اخذ این ویزا شوید که قصدتان مسافرت به استرالیا باشد آنهم:

به عنوان یک بازدید کننده
جهت فعالیتهای تجاری
جهت بازدید از خانواده
این ویزا دارای چهار نوع است:
توریستی: جهت افرادی که برای تعطیلات، تفریح یا بازدید از خانواده و دوستان یا جهت مقاصدی که مرتبط با تجارت یا درمان پزشکی نباشد قصد عزیمت به استرالیا دارند.
بازدید کننده تجاری: جهت تجاری که به منظور انجام بازدید کوتاهی از یک کسب و کار، مذاکره تجاری یا شرکت در کنفرانس قصد عزیمت به استرالیا دارند.
از طریق حمایت خانواده: جهت افرادی که بمنظور بازدید از خانواده خود به استرالیا عزیمت می کنند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم مربوطه را پرکرده و ارسال نمایید.

Directory

بیشتر