نتایج دعوتنامه های صادر شده در11 ژانویه 2019

نتایج دعوتنامه های صادر شده در ماه ژانویه 2019 به شرح زیر می باشد:

لینک 11 ژانویه

در این راند از صدور دعوتنامه ها همانند ماه دسامبر، برای متقاضیان ویزای 189 با 70 امتیازدعوتنامه صادر شد و برای متقاضیان ویزای 489 خویشاوندی با 80 امتیاز. در کل از مجموع 2500 دعوتنامه صادر شده، 2490 دعوتنامه سهم ویزای 189 و 10 دعوتنامه سهم ویزای 489 خویشاوندی بود ، ظرفیت لیست مشاغل تا پایان این راند به شرح زیر می باشد:

لینک ظرفیت مشاغل