نتایج دعوتنامه های صادر شده در 11 دسامبر 2018

نتایج دعوتنامه های صادر شده در ماه دسامبر 2018 به شرح زیر می باشد:

لینک 11دسامبر

در این راند از صدور دعوتنامه ها  همانند ماه نوامبر، برای متقاضیان ویزای 189 با  70 امتیازدعوتنامه صادر شد و برای متقاضیان ویزای 489 خویشاوندی با 80 امتیاز. در کل از مجموع 2500 دعوتنامه صادر شده، 2490 دعوتنامه سهم ویزای 189 و 10 دعوتنامه سهم ویزای 489 خویشاوندی بود ، ظرفیت لیست مشاغل تا پایان این راند به این صورت می باشد:

لینک ظرفیت مشاغل