نتایج دعوتنامه های صادر شده در 11اکتبر2018 از طرف اداره مهاجرت استرالیا

نتایج دعوتنامه های صادر شده در ماه اکتبر2018 به شرح زیر می باشد:

لینک 11 اکتبر

در این راند از صدور دعوتنامه ها برای متقاضیان ویزای 189 با 70 امتیازدعوتنامه صادر شد و برای متقاضیان ویزای 489 خویشاوندی با 80 امتیاز. در کل از مجموع 4350 دعوتنامه صادر شده، 4340 دعوتنامه سهم ویزای 189 و 10 دعوتنامه سهم ویزای 489 خویشاوندی بود ، ظرفیت لیست مشاغل تا پایان این راند به این صورت می باشد:

لینک ظرفیت مشاغل

منبع:اداره مهاجرت استرالیا