این ویزا به همسر یا شریک زندگی یک شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایط اجازه میدهد در استرالیا زندگی کنند.
داشتن ویزای موقت همسر (زیرگروه 820) پیش نیاز ویزای دائم همسر (زیرگروه 801) می باشد و زمان درخواست اخذ این ویزا شما بایستی داخل استرالیا باشید.
ویزای موقت همسر (زیرگروه 820) به شما اجازه می دهد:

 •  تا زمان اخذ ویزای دائم همسر در استرالیا اقامت داشته باشید.
 • در استرالیا مشغول کار شوید.
 •  در استرالیا (بدون داشتن پشتوانه مالی دولت استرالیا) مشغول تحصیل شوید.
 •  از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید.

در صورت اخذ ویزای دائم همسر (زیرگروه 801) شما اجازه خواهید داشت:

 •  در استرالیا اقامت دائم داشته باشید.
 • در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید.
 •  درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید.
 •  اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید.
 •  از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شود.
 •  تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید.

این ویزا به افراد اجازه میدهد به استرالیا آمده و با نامزد خود ازدواج کنند.

شرایط مورد نیاز:

شما در صورتی موفق به اخذ این ویزا می شوید که قصد ازدواج با یکی از افراد زیر را داشته باشید:

 • شهروند استرالیا
 • مقیم دائم استرالیا
 •  شهروند نیوزلند واجد شرایط

این ویزا به صورت موقت و نه ماهه است. زمان درخواست اخذ این ویزا شما بایستی خارج از استرالیا باشید. جشن عروسی شما لازم نیست در استرالیا باشد و در هر کشوری می تواند انجام شود.

در صورت اخذ این ویزای شما خواهید توانست:

 •  قبل از ازدواج با نامزد خود به استرالیا وارد شوید.
 • از و به استرالیا عزیمت کنید.
 •  در استرالیا مشغول کار شوید.
 • در استرالیا (بدون داشتن پشتوانه مالی دولت استرالیا) مشغول تحصیل شوید.
 • جهت اخذ ویزای همسر در استرالیا بعد از ازدواج اقدام کنید.

شما می توانید در درخواست ویزای خود افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:

  •  فرزندان وابسته به شما
  •  دیگر خویشاوندان وابسته