انجمن ارزشیابی آرشیتکتان استرالیا

Architects Accreditation Council of Australia

انجمن مددکاران استرالیا

The Australian Association of Social Workers

کالج دانشمندان علوم فیزیکی و مهندسی در پزشکی استرالیا

Australasian College of Physical Scientists and Engineers in Medicine

انجمن کامپیوتر استرالیا

Australian Computer Society

انجمن دندانپزشکی استرالیا

Australian Dental Council

انجمن علوم پزشکی استرالیا

Australian Institute of Medical Scientists

انجمن محاسبات اراضی و ساختمان استرالیا

Australia Council for the Arts

انجمن رادیوگرافی استرالیا

AUSTRALIAN SOCIETY OF MEDICAL IMAGING AND RADIATION THERAPY

انجمن آموزش و مدیریت مدارس استرالیا

Australian Institute of Teaching and School Leadership

انجمن ایمنی دریائی استرالیا

Australian Maritime Safety Association

انجمن اعتبار بخشی و ارزشیابی مامائی و پرستاری استرالیا

Australian Nursing and Midwifery Accreditation Council

شورای متخصصین امراض استخوانی استرالیا

Australian Bone Disease Council

انجمن اعتبار و ارزشیابی متخصصین امراض پا

Australian Maritime Safety Association

انجمن پزشکی هسته ای استرالیا و نیوزیلند

Australian and New Zealand Society of Nuclear Medicine Secretariat

انجمن  داروسازان استرالیا

Australian Pharmacy Council

انجمن فیزیوتراپی استرالیا

Australian Physical Therapy Council

انجمن روانشناسان استرالیا

Australian Psychological Association

انجمن های دامپزشکی استرالیا

Australasian Veterinary Boards Council

انجمن پزشکی چینی استرالیا

Chinese Medicine Board of Australia

انجمن آموزشی کایروپراکتیک استرالیا

Council on Chiropractic Education Australasia

سازمان ایمنی هواپیمایی کشوری

Civil Aviation Safety Authority

انجمن تغذیه استرالیا

مهندسین استرالیا

Engineers Australia

انجمن حساب داران خبره استرالیا

 Chartered Accountants Australian

انجمن پزشکی استرالیا

Medical Board of Auststralia

سازمان ملی اعتبار بخشی برای مترجمان کتبی و شفاهی

National Accreditation Authority for Translators and Interpreters(NAATI)

انجمن کار درمانی استرالیا

Australian Therapeutic Association

انجمن بینایی سنجی استرالیا و نیوزیلند

Optometry Council of Australia and New Zealand

سازمان حساب داران عمومی استرالیا

Australian Accountants Organization

انجمن گفتار درمانی استرالیا

Speech Pathology Australia

انجمن علوم نقشه برداری و فضائی

Society of Surveying and Space

اداره امور حقوقی دولت

Administration of State Legal Affairs

سازمان تشخیص مهارت استرالیا

Australian Skill Assessment Organization

سازمان خدمات آموزشهای فنی و ارزشیابی حرفه ای

Organization of training services and professional evaluation