آزمون PTE

این آزمون که با کامپیوتر انجام می شود برای افراد غیر انگلیسی زبان که قصد تحصیل به زبان انگلیسی یا مهاجرت دارند، طراحی شده است . این آزمدن شامل سوالات  Reading, Writing, Listening Speakingمی باشد.

سوالات این آزمون عموما دو مهارتی هستند، مثلا Listening و Speaking و یا Reading و Writing در پاسخ گویی به یک سوال مورد سنجش قرار می گیرند.

سوالات آزمون  PTE در سه دسته به شکل زیر می باشد، هر دسته دارای بازه زمان مشخص است و پس از پایان آن زمان قسمت بسته می شود.

1- Speaking & Writing

 ۷۷ تا ۹۳ دقیقه به این بخش اختصاص داده شده است و شامل سوالات زیر می باشد:

 1. Personal introduction( نمره ندارد)
 2. Read aloud متن 2 تا 3 سطری را باید باز خوانی کنید.
 3. Repeat sentence جمله ای می شنوید و باید دقیقا همان جمله را تکرار کنید.
 4. Describe image تصویری می بینید ، باید راجب آن 40 ثانیه صحبت کنید.
 5. Re-tell lecture یک سخنرانی کوتاه می شنوید، 40 ثانیه وقت بازگویی دارید.
 6. Answer short question سوال کوتاهی پخش می شود باید جواب یک کلمه ای داده شود.
 7. Summarize written text متن داده شده را باید در یک جمله 50-70 کلمه ای خلاصه کنید.
 8. Essay راجب عنوان مطرح شده در 20 دقیقه باید بین 200 تا 300 کلمه بنویسید.

2- Reading

 ۳۱ تا ۴۰ دقیقه به این بخش اختصاص داده شده است و شامل سوالات زیر می باشد:

 1. Reading & writing: Fill in the blanks در متن جاهای خالی باید با لغات داده شده صحیح پر شود
 2. Multiple choice, choose multiple answers جواب های صحیح بر اساس متن باید انتخاب شود
 3. Re-order paragraphs جملات پاراگراف داده شده باید مرتب شود
 4. Reading: Fill in the blanks جاهای خالی جمله با گزینه صحیح باید پر شود
 5. Multiple choice, choose single answer جواب صحیح بر اساس متن باید انتخاب شود

می توانید پس از این قسمت 10 دقیقه استراحت داشته باشید

3- Listening

 ۴۵ تا ۵۷ دقیقه به این بخش اختصاص داده شده است و شامل سوالات زیر می باشد:

 1. Summarize spoken text سخرانی کوتاهی پخش می شود باید در 50 تا 70 کلمه خلاصه شود
 2. Multiple choice, choose multiple answer گزینه های صحیح بر اساس متن پخش شده باید انتخاب شود
 3. Fill in the blanks جاهای خالی در متن بر اساس صحبت های پخش شده باید پر شود
 4. Highlight correct summary خلاصه صحیح صحبت پخش شده باید انتخاب شود
 5. Multiple choice, choose single answer گزینه صحیح بر اساس متن پخش شده باید انتخاب شود
 6. Select missing word صحبتی ناقص پخش می شود، در بین گزینه ها باید چند کلمه صحیح آخر صحبت انتخاب شود.
 7. Highlight incorrect words روخوانی متن پخش می شود، لغات مقایر در متن نوشته و روخوانی باید مشخص شود.
 8. Write from dictation جمله ای پخش می شود، باید عین جمله را تایپ کنید.

نمره کامل این آزمون 90 می باشد. کارنامه آزمون از 24 ساعت تا 5 روز بعد آنلاین قابل دیدن است و در صورت نیاز می توانید بلافاصله دوباره برای آزمون ثبت نام کنید.